3. október 2018

Školenie k ITMS2014+

V dňoch 1. a 2. októbra 2018 sa pracovníci kancelárie MAS zúčastnili na vzdelávacom seminári “Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti”, ktorý sa uskutočnil v hoteli Lineas v Prešove. Predmetom školenia boli tieto témy:

Prvý deň: neverejná časť ITMS2014+

 • Zásady používania neverejnej časti ITMS2014+
 • Stratégie CLLD
 • Hodnotiace kritériá
 • Výzvy
  harmonogram výziev, vytvorenie výziev, úprava výzvy, prehľady na vyhlásenej výzve, automatické priradenie hodnotiteľov, hodnotiace kritériá, reporty
 • Schvaľovací proces žiadosti o NFP
  kľúčové nastavenia na výzve, projektový zámer, detail žiadosti o NFP, proces spracovania, vytvorenie projektu)

Druhý deň: verejná a neverejná časť ITMS2014+

  • Neverejná časť ITMS2014+
   proces vytvorenia projektu, implementácia projektu, kontroly projektu)

  • Verejná časť ITMS2014+
   základy používania verejnej časti ITMS2014+

  • Žiadosti o NFP
   vytvorenie výzvy, vyplnenie, zoznam verzií, generovanie reportov, plán realizácie projektu, história zmien, odoslanie na neverejnú časť, dopracovanie po výzve na doplnenie

  • Verejné obstarávanie
   vytvorenie VO, doplnenie údajov do VO, predloženie, aktualizácia VO, verzionovanie, vytvorenie zmluvy VO, vytvorenie dodatku k zmluve o VO, vytvorenie čiastkovej zmluvy VO, súvisiace evidencie, akcie na objekte.
  • Účtovné doklady
  • Žiadosti o platbu

 

26. september 2018

Porada o.z. VÝCHOD

Pracovníci kancelárie Partnerstva BACHUREŇ sa 26.6.2018 zúčastnili na stretnutí členov Združenia pre regionálny rozvoj- VÝCHOD, o. z., vo Finticiach pri Prešove. Združenie pre regionálny rozvoj- VÝCHOD, o. z., ktorého sú členmi viaceré MAS z východného Slovenska, vytvára spoločnú platformu pre riešenie problémov spojených s implementáciou Stratégii CLLD. Na stretnutí sa riešili tieto témy:

 1. Stav podaných žiadostí o NFP IROP, Animácie,
 2. Informácia o stave pod
 3. Účasť a prezentácia regiónu na Agrokomplexe.
 4. Členstvo v združení

6. september 2018

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na záverečnú konferenciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“, podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Konferencia sa uskutoční dňa 21. septembra 2018 v Stebníckej Hute.

Cieľom záverečnej konferencie je zhodnotenie a prezentácia výsledkov a výstupov projektu.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. Pozvánka

20. august 2018

Žiadosť o NFP – schválená

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na “Podpora na prevádzkové náklady, animáciu a oživenie MAS Partnerstva BACHUREŇ“ bola riadiacim orgánom schválená dňa 16.8.2018.

Žiadosť bola našou organizáciou spracovaná na základe výzvy č. č. 27/2018 PRV SR na podopatrenie 19.4 – “Podpora na prevádzkové náklady a oživenie” a zaslaná na riadiaci orgán na schválenie 26.6.2018. Po podpise zmluvy poskytovateľom a nadobudnutím jej účinnosti môžeme začať  s aktivitami spojenými s oživovaním stratégie CLLD „Bachureň – územie, ktoré nás spojilo“, s propagáciou vykonávanej stratégie CLLD, so zvyšovaním informovanosti v území o MAS a stratégii a s rozširovaním vedomostí a zručností potenciálnych žiadateľov pri príprave projektov. Viac info tu

9. august 2018

8. august 2018

Starosta obce Pečovská Nová Ves Vás srdečne pozýva na úvodný interaktívny workshop v rámci projektu – “Dedičstvo starých mám bez hraníc”, ktorý sa uskutoční dňa 25. augusta 2018 v kultúrno-spoločenských priestoroch Obecného úradu Pečovská Nová Ves na ul. Hlavnej 33 s plánovaným začiatkom o 13:00 hod. Pozvánka

Tešíme sa na Vašu účasť.