Štruktúra MAS

Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva Partnerstvo BACHUREŇ je presne špecifikovaná v stanovách, ďalej v schéme  organizačnej štruktúry a v organizačnom poriadku.

V zmysle stanov Partnerstva BACHUREŇ v článku V. orgánmi združenia sú:

  • Najvyšší orgán : Zhromaždenie členov
  • Výkonný orgán : Výkonný výbor združenia
  • Štatutárny orgán : Predseda a podpredseda
  • Kontrolný orgán : Dozorná rada

Zhromaždenie členov MAS (najvyšší orgán) tvoria všetci členovia občianskeho  združenia MAS Partnerstvo BACHUREŇ. Členom sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako  18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalé bydlisko,  prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS.

Výkonný výbor združenia (výkonný orgán) má 7 členov, z ktorých v súčasnosti  42,9 % tvoria zástupcovia verejného sektora a 57,1 % zástupcovia  súkromného a občianskeho sektora.

Názov člena Sektor V/S Zástupca v MAS
Obec Renčišov V Miroslav Paločko
Obec Štefanovce V Ing. František Kolarčík
Obec Jarovnice V Florián Giňa
ALFEC S František Centko
Ladislav Novotný S Ladislav Novotný
Ing. Jozef Jajčišin S Ing. Jozef Jajčišin
Ekoagrocamp Kopytovská dolina S MVDr. Oto Kandráč

Predseda a Podpredseda sú štatutárnymi zástupcami MAS, ktorých zvolil Výkonný výbor združenia. Členovia výkonného výboru volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu Združenia. Podpredseda zastupuje Združenie v prípade dlhodobej  neprítomnosti resp. nečinnosti predsedu.

Funkcia Meno Sektor
Predseda Miroslav Paločko V
Podpredseda MVDr. Oto Kandráč S

Dozorná rada (kontrolný orgán) má 3 členov, z ktorých v súčasnosti 33 %  tvoria zástupcovia verejného sektora a 67 % zástupcovia súkromného  a občianskeho sektora.

Názov člena Sektor V/S Zástupca v MAS
Obec Uzovské Pekľany V Peter Hrubý
Stanislav Jačišin S Stanislav Jačišin
MAGMA Interiér Plus, s.r.o. S Marek Štofaník