MAS Partnerstvo BACHUREŇ

Územie verejno – súkromného partnerstva BACHUREŇ  tvoria katastre 12 obcí okresu  Prešov a Sabinov. Vzniku tohto partnerstva predchádzali v mesiacoch 08 – 12/2009  z iniciatívy starostov rokovania obci a predstaviteľov súkromného a občianskeho  sektora a informačné semináre s cieľom vysvetliť zástupcom verejnej správy,  podnikateľom a občanom územia podstatu integrovaného prístupu k riešeniu problémov  územia. Absolvovanie informačných seminárov k prístupu LEADER a podstate MAS  organizované z úrovne NSRV v Prešove boli pre účastníkov impulzom pre vytvorenie  združenia, ktoré svojimi cieľmi a metódou práce prináša nové možnosti zvýšenia  kvality života na vidieku, dáva možnosť zapojenia širokej verejnosti do rozhodovacích  a plánovacích procesov v území. Územie spĺňa všetky podmienky pre získanie  štatútu MAS, je územne celistvé, sektorovo vyvážené, z hľadiska inštitucionálneho  zastúpenia je pomerne súmerné a sociálno-ekonomické charakteristiky  dávajú  predpoklad pre jeho rovnovážny rozvoj pri využití miestnych zdrojov a maximálny  záber pri implementácii ISRÚ a riešení kľúčových problémov všetkých sociálnych  skupín občanov.

     Prípravný výbor partnerstva bol zriadený z predstaviteľov verejného a súkromno – občianskeho  sektora. Jeho úlohou bolo administratívne pripraviť územie na vznik verejno – súkromného  partnerstva pracujúceho  prístupom Leader a na vypracovanie Integrovanej  stratégie rozvoja územia Partnerstva BACHUREŇ na obdobie rokov 2009 – 2015. Stanovy Partnerstva  boli schválené MV SR dňa 26.10.2009.
Skúsenosti s prácou v partnerstve a integrovaným prístupom k rozvoju územia  sú bohaté.

Členské obce sú zapojené aj do iných partnerstiev a združení,   napr. OZ Ekosvinka (Šindliar, Fričovce, Henrichovce, Uzovské Pekľany, Lažany,  Jarovnice, Renčišov, Lipovce a Štefanovce), KOMAD – záujmové združenie právnických osôb  (Lipovce, Šindliar, Fričovce, Hendrichovce, Štefanovce, Hermanovce, Bertotovce),  OZ Salvator (Lipovce, Šindliar, Fričovce, Renčišov, Uzovské Pekľany, Hendrichovce). 

Členov partnerstva spája okrem snahy vzájomnými inovatívnymi aktivitami  a na základe spoločných plánovacích dokumentov skvalitniť život obyvateľov  a návštevníkov územia, aj množstvo identických problémov, ktoré vyplývajú  zo spoločnej histórie, kultúry, charakteru územia, podobného ekonomického  vývoja. Cieľom partnerstva je komplexný a efektívny rozvoj územia pri maximálnom  využití miestneho potenciálu.