Obec Uzovské Pekľany

Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií

v obci Uzovské Pekľany MAS

Potreba rekonštrukcie miestnych komunikácií bola vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom, kryt vozovky bol porušený s množstvami výtlkov v dôsledku povodne, ktorá zasiahla obec. Tento zlý stav spôsoboval viacero problémov. Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie života obyvateľov obce Uzovské Pekľany, ktoré bolo dosiahnuté zlepšením prístupu občanov obce k zariadeniam verejnej infraštruktúry a zvýšením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rekonštrukciou sa tiež zvýšil hygienický štandard bývania znížením hluku a prašnosti.

 

Uzovské Pekľany – Rekonštrukcia  miestnych komunikácií v obci Uzovské Pekľany  II. etapaMAS

Potreba rekonštrukcie miestnych komunikácií bola vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom, kryt vozovky bol  porušený s množstvami výtlkov. Nevyhovujúci povrch miestnych komunikácií negatívne vplýval na životné prostredie v okolí komunikácie. Zvyšoval sa hluk, množstvo emisií a cesta v tomto stave si vyžiadala  zvýšené náklady hlavne pri zimnej údržbe. Nevyhnutnosť potreby realizovať daný projekt  bol  daný aj potrebou zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky medzi dôležitými objektmi občianskej vybavenosti v obci – školou, obecným úradom, rodinnými domami.