MAS Partnerstvo BACHUREŇ

Programovacie obdobie 2007-2013

Územie verejno – súkromného partnerstva BACHUREŇ  tvorili zo začiatku katastre 12 obcí okresu  Prešov a Sabinov. Vzniku tohto partnerstva predchádzali v mesiacoch 08 – 12/2009  z iniciatívy starostov rokovania obci a predstaviteľov súkromného a občianskeho  sektora a informačné semináre s cieľom vysvetliť zástupcom verejnej správy,  podnikateľom a občanom územia podstatu integrovaného prístupu k riešeniu problémov  územia. Absolvovanie informačných seminárov k prístupu LEADER a podstate MAS  organizované z úrovne NSRV v Prešove boli pre účastníkov impulzom pre vytvorenie  združenia, ktoré svojimi cieľmi a metódou práce prinášali nové možnosti zvýšenia  kvality života na vidieku, dávali možnosť zapojenia širokej verejnosti do rozhodovacích  a plánovacích procesov v území. Územie spĺňalo všetky podmienky pre získanie  štatútu MAS, bolo územne celistvé, sektorovo vyvážené, z hľadiska inštitucionálneho  zastúpenia bolo pomerne súmerné a sociálno-ekonomické charakteristiky dávali  predpoklad pre jeho rovnovážny rozvoj pri využití miestnych zdrojov a maximálny  záber pri implementácii ISRÚ a riešení kľúčových problémov všetkých sociálnych  skupín občanov.

Prípravný výbor partnerstva bol zriadený z predstaviteľov verejného a súkromno – občianskeho  sektora. Jeho úlohou bolo administratívne pripraviť územie na vznik verejno – súkromného  partnerstva pracujúceho  prístupom Leader a na vypracovanie Integrovanej  stratégie rozvoja územia Partnerstva BACHUREŇ. Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pre projekt „BACHUREŇ – ÚZEMIE, KTORÉ NÁS SPÁJA“, získalo dňa 26.05.2010 Partnerstvo BACHUREŇ štatút Miestnej akčnej skupiny.

Dňa 01.04.2014 pribudlo do Partnerstva BACHUREŇ päť nových členských obcí z okresu Sabinov – Pečovská Nová Ves, Ostrovany, Daletice, Ľutina a Jakovany. O rok neskôr v júni 2015 dve obce (Ľutina a Jakovany) odstúpili a pridružili sa k inej Miestnej akčnej skupine.

Za celé obdobie fungovania miestnej akčnej skupiny Partnerstvo BACHUREŇ od jej získania štatútu MAS do roku 2013  celkovo vyhlásilo 19 výziev v ktorých sa podalo 65 projektov ŽoNFP. Úspešná implementácia ISRÚ „BACHUREŇ – územie, ktoré nás spája“ bola rovnomerne naplnená a čerpanie dosiaho 99,79%. Ako jedna z prvých Miestnych akčných skupín malo Partnerstvo BACHUREŇ uzavreté čerpanie prevádzkových nákladov na PPA bez nezrovnalostí. V rámci spolupráce s NSRV bolo Partnerstvo BACHUREŇ v roku 2014 ocenené ako najaktívnejšia MAS z Prešovského kraja, v zapájaní sa do aktivít NSRV. Ocenenie bolo udelené na konferencii NSRV v Nitre.

Programovacie obdobie 2014-2020

Územie verejno – súkromného Partnerstva BACHUREŇ  do dnešného dňa tvoria katastre 15-tich  obcí, 8  obcí okresu Prešov /Bertotovce, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Lažany, Lipovce, Štefanovce, Šindliar/ a 7 obcí okresu Sabinov /Daletice, Jarovnice, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov/.

Členov Partnerstva spája okrem identických problémov, ktoré vyplývajú zo spoločnej histórie, kultúry, charakteru územia, podobného ekonomického vývoja aj snaha spoločnými inovatívnymi aktivitami za účasti širokej verejnosti, využitím miestneho potenciálu a spoločným plánovaním zabezpečiť komplexný a efektívny rozvoj územia, zvýšiť kvalitu života.

Formovanie verejno – súkromného Partnerstva “zdola”  ako spoločná aktivita verejného, súkromného a občianskeho sektora na báze prístupu LEADER sa realizovalo prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré boli realizované v období od roku 2009 a realizujú sa naďalej, nakoľko Partnerstvo BACHUREŇ je stále v pohybe, reaguje na zmeny v území, zmeny v postojoch jeho členov, čo je plne v súlade s jeho poslaním a získanou autoritou. Výsledkom je silné a neformálne  Partnerstvo s vysokou ambíciou vziať budúcnosť územia do svojich rúk a zodpovedne ho viesť k zlepšeniu života na území využitím miestneho potenciálu.

Cieľom Partnerstva BACHUREŇ je vzájomnou spoluprácou prekonávať nové problémy, ktorým územie čelí, a to prostredníctvom prístupu LEADER. Prístup „zdola nahor“, ako zapájanie aktérov územia do rozhodovania o smerovaní a samotnom rozvoji sa počas piatich rokov uchytil a začiatkom roku 2015 sa Partnerstvo BACHUREŇ znovu rozhodlo posunúť svoje plány a zámery ďalej a v súlade s hlavnými znakmi princípu LEADER sa znovu uchádzať o pridelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny.

Prvé kroky smerovali k získaniu prípravnej podpory a preto v máji 2015, po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci podopatrenia 19.1 zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry, partnerstvo začalo vyvíjať aktivity s cieľom získať podporu a štatút MAS. Hlavným krokom a zároveň cieľom bolo spracovanie Stratégie CLLD pre Partnerstvo BACHUREŇ  s názvom „BACHUREŇ – ÚZEMIE, KTORÉ NÁS SPÁJILO“. Po odborných konzultáciách a diskusiách o vhodnom postupe Partnerstvo pristúpilo k spracovaniu strategického dokumentu Stratégia CLLD. Ten je najdôležitejším dokumentom pri rozvoji, v ktorom sú premietnuté vízie, ciele, konkrétne spôsoby a opatrenia, ktorými Partnerstvo plánuje rozvoj realizovať. Na základe úspešnej a schválenej Stratégie CLLD získalo Partnerstvo BACHUREŇ dňa………štatút Mietnej akčnej skupiny.

Vízia územia Partnerstva BACHUREŇ do roku 2025

„Partnerstvo Bachureň – územie, ktoré spája ľudí a ponúka krásu prírodného prostredia, pretkanú kvalitnými službami v CR, bohatstvo kultúrnohistorických pamiatok doplnené modernou infraštruktúrou a silu pre ekonomicky prosperujúci región.

Silné prosperujúce územie, ktoré poháňa dlhoročná spolupráca a skúsenosti, obývané priateľskými ľuďmi so správnym rozhľadom a záujmom o rozvoj svojho územia, s vybudovanou infraštruktúrou, rozvinutým poľnohospodárstvom, poskytujúce kvalitné služby svojím obyvateľom a neustále navštevované milovníkmi jeho krásnej nedotknutej prírody.“

Strategický cieľ

Do roku 2025 významné zvýšenie atraktivity územia a kvality života obyvateľov prostredníctvom rozvinutej technickej a sociálnej infraštruktúry, kvality služieb v cestovnom ruchu, rozšírením poľnohospodárskej činnosti a vytvorením pracovných príležitostí pre ekonomicky prosperujúci región.