V dňoch 1. a 2. októbra 2018 sa pracovníci kancelárie MAS zúčastnili na vzdelávacom seminári “Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti”, ktorý sa uskutočnil v hoteli Lineas v Prešove. Predmetom školenia boli tieto témy:

Prvý deň: neverejná časť ITMS2014+

 • Zásady používania neverejnej časti ITMS2014+
 • Stratégie CLLD
 • Hodnotiace kritériá
 • Výzvy
  harmonogram výziev, vytvorenie výziev, úprava výzvy, prehľady na vyhlásenej výzve, automatické priradenie hodnotiteľov, hodnotiace kritériá, reporty
 • Schvaľovací proces žiadosti o NFP
  kľúčové nastavenia na výzve, projektový zámer, detail žiadosti o NFP, proces spracovania, vytvorenie projektu)

Druhý deň: verejná a neverejná časť ITMS2014+

  • Neverejná časť ITMS2014+
   proces vytvorenia projektu, implementácia projektu, kontroly projektu)

  • Verejná časť ITMS2014+
   základy používania verejnej časti ITMS2014+

  • Žiadosti o NFP
   vytvorenie výzvy, vyplnenie, zoznam verzií, generovanie reportov, plán realizácie projektu, história zmien, odoslanie na neverejnú časť, dopracovanie po výzve na doplnenie

  • Verejné obstarávanie
   vytvorenie VO, doplnenie údajov do VO, predloženie, aktualizácia VO, verzionovanie, vytvorenie zmluvy VO, vytvorenie dodatku k zmluve o VO, vytvorenie čiastkovej zmluvy VO, súvisiace evidencie, akcie na objekte.
  • Účtovné doklady
  • Žiadosti o platbu