Aktuálne výzvy

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Termín vyhlásenia: 24.07.2023

Termín uzavretia: 15.09.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_035/7.5/3

Prílohy

 

Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín vyhlásenia: 21.07.2023

Termín uzavretia: 21.08.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_035/7.4/4

Prílohy

 

Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Termín vyhlásenia: 24.07.2023

Termín uzavretia: 15.09.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_035/7.2/4

Prílohy

 

Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín vyhlásenia: 24.07.2023

Termín uzavretia: 31.08.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_035/6.4/3

Prílohy

 

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Termín vyhlásenia: 24.07.2023

Termín uzavretia: 31.08.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_035/4.1/3

Prílohy