Aktuality

11. august 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ vyzýva záujemcov o odborné hodnotenie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 o zaslanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov pre opatrenia 4.1, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5. Výzvu na výber odborných hodnotiteľov nájdete v sekcii PRV výzvy 2014-2020, link: https://bachuren.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-prv-2014-2020/

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 18.08.2023.

21. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 24.7.2023 budú vyhlásené výzvy na PRV podopratrenia pre verejný a súkromný sektor:

Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzvy a bližšie informácie nájdete tu: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/.

21. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 21.07.2023 bude vyhlásená výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín uzavretia výzvy: 21.08.2023

Výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/.

3. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ a obec Bertotovce Vás pozývajú na podujatie FOLKLÓR POD GAŠTANOM spojené s prezentáciou MAS, ktoré  sa uskutoční v obci Bertotovce dňa 08.07.2023 o 15:00 hod.

28. jún 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ a obec Uzovský Šalgov Vás pozývajú na podujatie Športuje celá rodina spojené s prezentáciou MAS Partnerstvo BACHUREŇ, ktoré sa uskutoční dňa 9.7.2023 o 12:30 v obci Uzovský Šalgov.

 

06. jún 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Harmonogram výziev je zverejnený v časti PRV výzvy 2014 – 2020 – Plánované výzvy: https://bachuren.sk/planovane-vyzvy/.