Čo je MAS

Miestne akčné skupiny ( MAS ) predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje  zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty,  mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia  súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna  akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného  sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie  (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva
 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie
 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov
 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia
 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí
 • finančné riadenie

Územie podporované v rámci LEADER musí:

 • spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov
 • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti)
 • súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy
 • územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú  stratégiu rozvoja územia (ISRÚ, Stratégiu CLLD) s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
 • predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
 • má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.