Leader

Základnou myšlienkou politiky rozvoja vidieka v programovacom období 2007 – 2013 je zabezpečiť zjednodušenie celého systému podpory vidieckych oblastí. Najdôležitejšou prioritou je zjednotenie politiky rozvoja vidieka a zabezpečenie jednotného kontrolného systému, jednotných pravidiel financovania, a to prostredníctvom existencie jedného fondu pre rozvoj vidieka EAFRD – European Agricultural Found of Rural Development, jedného programovacieho dokumentu – Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ako aj začlenenie iniciatívy Leader do slovenskej politiky rozvoja vidieka, a to vo forme Osi 4 v Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

     Pojem LEADER je skratkou, ktorá vo francúzštine znamená „Laisons entre actions de développement rural“, čo prekladáme ako „Linky medzi aktérmi vidieckeho rozvoja“. Sleduje zabezpečenie integrovaného rozvoja vidieka, ktorý predpokladá aktívnu súčinnosť všetkých aktérov miestneho rozvoja pri riešení ekonomických, sociálnych a ekologických problémov vidieka. Pre vidiecke územia je nástrojom zmobilizovania všetkých aktérov na miestnej úrovni, nabáda všetkých žijúcich na určitom území spolupracovať pri rozhodovaní o aktivitách, ktoré majú prispieť k integrovanému rozvoju vidieka, podnecuje vo vidieckych oblastiach hľadanie nových spôsobov konkurencieschopnosti, prispieva k pozdvihovaniu kvality života a príťažlivosti vidieckej krajiny.

Základné prvky prístupu LEADER

Oblastné stratégie miestneho rozvoja určené pre presne vyznačené subregionálne územia

     Stratégia rozvoja územia stanovuje ciele, definuje strategické priority a poradie rozvojových akcií, ktoré sa majú uskutočňovať. Až po vytvorení stratégie sú miestne akčné skupiny oprávnené požadovať od riadiaceho orgánu pridelenie finančných prostriedkov na jej implementáciu.

Miestne verejno – súkromné partnerstvá – miestne akčné skupiny

     Miestne akčné skupiny vykonávajú stratégiu rozvoja územia, sú základnou funkčnou jednotkou prístupu Leader a pozostávajú z aktérov miestneho socio – ekonomického rozvoja z rôznych sektorov (podnikatelia, farmári, miestna správa, poľnohospodári, cestovný ruch, kultúra, tretí sektor a pod.). MAS je zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, kde na úrovni rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 50 % zástupcov zo súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a max. z 50 % zástupcov verejného sektora.

Prístup typu zdola na hor s rozhodovacou právomocou pre miestne akčné skupiny pri vypracovaní a vykonávaní stratégií miestneho rozvoja

     Prístup typu zdola na hor sa využíva pri tvorbe ako aj pri vykonávaní stratégie a umožňuje miestnym obyvateľom participovať v rozvojovom procese. Multisektorálny návrh a vykonávanie stratégie Projekty realizované na základe stratégie by mali spájať subjekty a projekty z rozličných odvetví miestneho hospodárstva (ekonomického, sociálneho, spoločenského, kultúrneho a ekologického).

Uplatňovanie inovačných prístupov

     Prostredníctvom prístupu Leader aktéri vidieckeho rozvoja využívajú nové spôsoby zabezpečovania potrieb vidieckych oblastí a ich obyvateľov. Jednou z inovácií je aj samostatné rozhodovanie a fungovanie miestnych akčných skupín, ktoré sú vo svojich rozhodnutiach samostatné a flexibilné. Prostredníctvom prístupu Leader sa využívajú nové metódy, nástroje a rozhodovacie postupy regionálneho rozvoja.

Vykonávanie projektov spolupráce

     Spolupráca znamená, že MAS pracuje na spoločnom projekte s inou MAS s podobným prístupom v inom regióne alebo členskom štáte.

Budovanie sietí miestnych partnerstiev

     Budovanie sietí znamená spájanie MAS, vidieckych oblastí a organizácií, ktoré sa podieľajú na vidieckom rozvoji. Prostredníctvom sietí aktéri rozvoja vidieka majú možnosť vykonávať projekty spolupráce, vymieňať a získavať nové skúsenosti a know – how.