Chod MAS 2 – Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Partnerstvo Bachureň a uskutočňovaním stratégie CLLD

Informácia o projekte

Zmluva