Prístup LEADER pomáha…

„Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Partnerstvo BACHUREŇ“

Predmetom projektu, ktorý realizuje ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o.  je prostredníctvom aktivít v regióne MAS Partnerstvo BACHUREŇ pre konečných prijímateľov nefinančnej pomoci, ktorými sú subjekty verejnej správy, podnikateľské subjekty, členovia MAS a potenciálni podnikatelia priblížiť ciele Programu rozvoja vidieka, prístupu LEADER, aktivizácie obyvateľstva, budovanie kapacít a zručnosti pre pôsobenie v regionálnych a obecných štruktúrach.

Cieľom je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom tejto informačnej aktivity:

  • skvalitnenie a podpora ľudského potenciálu v obciach na území MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • poskytnutie potrebných informácií pre zlepšenie komunikácie a propagácie prístupu LEADER vo vidieckom priestore územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • prezentácia trvalej udržateľnosti životného prostredia, tradičných vidieckych postupov, remesiel a lokálnych výrobkov s využitím územného potenciálu
  • podnety pre realizáciu zámerov obcí v záujme svojho rozvoja s cieľom zatraktívnenia vidieckeho priestoru a zvýšenia kvality života na vidieku
  • zapojenie zástupcov obcí v rámci aktivít zameraných na trvaloudržateľnosť a renováciu kultúrnej, prírodnej krajiny a rozvoj obcí

Hlavným cieľom projektu je šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV prostredníctvom informačných aktivít, ktoré súvisia s cieľmi 3. 3 a to:

  • analýza vzdelávacích potrieb územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • workshop na tému – prístup LEADER pomáha v regióne MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • výroba a distribúcia informačnej brožúry
  • informačné kampane, ktoré sa uskutočnia v obciach územia

Viac informácii nájdete na www.zrrno.sk.