Iné projekty

Projekty, ktoré obce realizovali cez iné programy

 

Obec Uzovské Pekľany

Obec Uzovské Pekľany bola úspešná v 2. kole v OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2- Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR-22VS-1001, so svojim projektom „Modernizácia VO v obci Uzovské Pekľany“. Projekt bol podporený sumou 111 614,40 Eur.