Integrovaná stratégia rozvoja územia

Programovacie obdobie 2007-2013

„BACHUREŇ – územie, ktoré nás spája“

Cieľom spracovanej ISRÚ je objektívne, reálne a komplexne pri maximálnom využití potenciálu územia určiť hlavné úlohy územia pre jeho endogénny a efektívny rozvoj v určitom časovom období, identifikovať konečných prijímateľov finančných zdrojov, beneficientov, smerovanie intervencie, obsah aktivity, termíny realizácie, finančné rámce vo väzbe na možnosti, ktoré poskytujú nenávratné finančné prostriedky EU, ŠR, VUC, samospráv, podnikateľského a občianskeho sektora.

Aby ISRÚ tieto ciele naplnila je nevyhnutné pri jej spracovaní využívať inovatívne prístupy, ktorým je prístup Leader a ktorý svojimi princípmi dáva záruku reálnosti, komplexnosti a objektívnosti spracovanej ISRÚ, tak ako to je uvedené vyššie a zapojenie širokej verejnosti do procesu plánovania a implementácie.

Aktéri verejného, súkromného a občianskeho sektora v našej MAS si určili a podrobne rozpracovali oblasti (priority), na ktoré sa chceme v najbližších rokoch spoločne aj individuálne zamerať:

Strategický cieľ

Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu.

Strategické priority

  1. Obnova a rozvoj obcí /infraštruktúra, voľnočasové aktivity, internetizácia/
  2. Zamestnanosť / Rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie propagácie územia/
  3. Aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva /celoživotné vzdelávanie, budovanie kapacít, spolupráca/
  4. Životné prostredie /odpadové hospodárstvo, alternatívne zdroje energie/
  5. Sociálna infraštruktúra

Špecifické ciele

  1. Špecifický cieľ 1 : Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry
  2. Špecifický cieľ 2 : Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti
  3. Špecifický cieľ 3 : Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia
  4. Špecifický cieľ 4 : Udržať a zlepšiť stav životného prostredia v území
  5. Špecifický cieľ 5 : Zlepšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb v území

px

Integrovaná stratégia rozvoja územia našej MAS bola spracovaná na základe výstupov pracovných stretnutí a aktivít. Je výsledkom tímovej práce členov MAS, aktívnych občanov, starostov a podnikateľov.

Celý dokument ISRU a ďalšie materiály nájdete v sekcii NA STIAHNUTIE