Poznávaj a propaguj územie, ktoré nás spája

Logo projektu spolupráce

Partnerstvo BACHUREŇ v spolupráci s MAS HORNÁ TORYSA (ktorá pracuje na princípoch LEADER, avšak nemá priznaný štatút MAS) realizuje projekt spolupráce s názvom Poznávaj a propaguj územie, ktoré nás spája v skratke „PPU“.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť územia, zlepšiť ponuku služieb vo vidieckom turizme, zlepšiť infraštruktúru turistiky a cykloturizmu, zvýšiť informovanosť o území. Sekundárnym cieľom je zlepšiť ekonomiku regiónu, zvýšiť zamestnanosť v cestovnom ruchu. Projekt je v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 – úvodný workshop

Cieľom je získať a zozbierať čo najviac nápadov a podnetov k zostaveniu propagačných materiálov, spôsobe prezentácie, scenára filmu a pod.

Workshop bol zrealizovaný dňa 17.03.2014 v Camp Zlaté kopyto, viac info:

Správa

Aktivita 2 – výroba a osadenie drobnej architektúry

Aktivita 3 – návrh a spracovanie propagačných materiálov v SJ a AJ – bedeker, mapa

Pracovná skupina zostavená zo zástupcov obidvoch partnerov a dodávateľa budú komunikovať a zbierať podklady pre materiál, ktorý bude mať dobrú vypovedaciu schopnosť a marketingové posolstvo. Výstupom aktivity bude 500 kusov propagačných materiálov v slovenskom a anglickom jazyku o turistických príležitostiach a možnostiach trávenia voľného času v území projektových partnerov.

Aktivita 4 – návrh a výroba propagačného DVD v SJ a AJ – b

Propagačné DVD bude výstupom na ktorom sa budú nachádzať vydané materiály v tlačenej podobe a kde bude rozšírená informácia o všetkých obciach a zaujímavostiach z územia. Výsledkom bude 500 kusov propagačných DVD.

Aktivita 5 – výroba informačných letákov

Cieľom bude poskytnúť informáciu o projekte a snahu o zapojenie sa čo najširšieho okruhu cieľovej skupiny do návrhov na realizáciu, resp. dissemináciu výsledkov projektu.

Leták

Aktivita 6 – úprava web stránky www.bachuren.sk, www.zoht.sk

Výsledky implementácie projektu spolupráce budú umiestnené na uvedených webových sídlach, kde bude zabezpečené ich prepojenie aj na dotknuté obce, poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. Tieto informácie budú udržiavané a aktualizované on-line.

Aktivita 7 – výroba náučno dokumentárneho filmu z územia v duchu „cestou – necestou“

Krátky film s ambíciou jeho vysielania na internete a STV bude pozývať návštevníkov do územia projektových partnerov príťažlivým spracovaním ponuky prírodných, kultúrnych a historických krás.

Aktivita 8 – Informačno vzdelávacie podujatie na prezentáciu výsledkov projektu spolupráce pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu

Cieľom aktivity je zabezpečiť efektívnu komunikáciu ku návštevníkom územia a regiónu, zabezpečiť aby poskytovatelia služieb sa aktívne podieľali na diseminácií výsledkov projektu a turistickej ponuky v regióne.

Prvé podujatie bolo zrealizované 11. novembra 2014 v Lipovciach, viac info:

Správa z 1. podujatia

Aktivita 9 – Manažment projektu spolupráce

Cieľom aktivity je zabezpečenie efektívnej implementácie a zapojenia širokého okruhu členov cieľovej skupiny do realizácie a diseminácie projektu.