Štruktúra MAS

Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva MAS Partnerstvo BACHUREŇ je presne špecifikovaná v stanovách, ďalej v schéme  organizačnej štruktúry a v organizačnom poriadku.

V zmysle stanov MAS Partnerstva BACHUREŇ v článku V. orgánmi združenia sú:

  • Najvyšší orgán : Zhromaždenie členov združenia
  • Výkonný orgán : Výkonný výbor združenia, Výberová komisia, Monitorovací výbor
  • Štatutárny orgán : Predseda a podpredseda
  • Kontrolný orgán : Dozorná rada

Zhromaždenie členov MAS (najvyšší orgán) tvoria všetci členovia občianskeho  združenia MAS Partnerstvo BACHUREŇ. Členom sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako  18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalé bydlisko,  prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS.

Výkonný výbor združenia (výkonný orgán) má 7 členov, z ktorých 2 členovia zastupujúci záujmovú skupinu občianskeho sektora, 2 členovia zastupujúci záujmovú skupinu podnikateľského sektora, 3 členovia zastupujúci skupinu verejného sektora

Názov člena Záujmová skupina Zástupca v MAS
Obec Renčišov ZSVS Miroslav Paločko
Obec Štefanovce ZSVS Ing. František Kolarčík
Obec Jarovnice ZSVS Florián Giňa
ALFEC ZSPS František Centko
Ladislav Novotný ZSOS Ladislav Novotný
Ing. Jozef Jajčišin ZSOS Ing. Jozef Jajčišin
Ekoagrocamp Kopytovská dolina ZSPS MVDr. Oto Kandráč

Predseda a Podpredseda sú štatutárnymi zástupcami MAS, ktorých zvolil Výkonný výbor združenia. Členovia výkonného výboru volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu Združenia. Podpredseda zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti a na základe písomného  poverenia predsedom MAS, v prípade jeho dlhodobej nečinnosti alebo činnosti v rozpore so stanovami, organizačnými a vnútornými predpismi združenia  a všeobecne záväznými nariadeniami Slovenskej republiky, alebo pri vzniku konfliktu záujmov v rámci implementácie stratégie CLLD

Funkcia Meno Sektor
Predseda Miroslav Paločko ZSVS
Podpredseda MVDr. Oto Kandráč ZSPS

Dozorná rada (kontrolný orgán) má 3 členov, z toho 1 člen zastupuje neziskové organizácie, 1 člen zastupuje podnikateľské subjekty, 1 člen zastupuje miestnu samosprávu

Názov člena Sektor V/S Zástupca v MAS
Obec Hendrichovce ZSVS Martin Martaus
Stanislav Jačišin ZSOS Stanislav Jačišin
MAGMA Interiér Plus, s.r.o. ZSPS Marek Štofaník