Profil VO a zverejňov. zmlúv

Výzva na predkladanie ponúk, názov zákazky: „Animačné aktivity MAS Partnerstvo BACHUREŇ“

Výzva na predkladanie ponúk – animácie

Príloha č. 1 – špecifikácia_návrh na plnenie kritéria pre časť A

Príloha č. 1 – špecifikácia_návrh na plnenie kritéria pre časť B

Príloha č. 1 – špecifikácia_návrh na plnenie kritéria pre časť C

Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie

 

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
P. č. Dátum zverejnenia Názov zákazky Výzva
 1. 16.11.2016 Manažér MAS Partnerstvo BACHUREŇ Výzva 1/2016
P. č.  Dátum zverejnenia Termín zadávania zákazky  Predmet zákazky  Úspešný uchádzač Dátum podpisu zmluvy
 1. 14. október 2013Výzva 17. október 2013 Zabezpečenie prezentácie a propagačných materiálov na podujatie dňa 23.11.2013 – II. Kopytovski Kišeňak EKOSLOV CONSULTING, s.r.o. 31.10.2013Zmluva o dielo
 2. 4. november 2013Výzva 7. november 2013 Zostavenie návrhu, grafická úprava a tlač propagačnej brožúrky o zrealizovaných projektoch v rámci implementácie ISRÚ ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 18.11.2013Zmluva o dielo
 3. 3. január 2014Výzva 8. január 2014 Zostavenie a tlač publikácie – Osvedčené postupy certifikovania regionálnych produktov, pre projektu spolupráce Turizmus v slivkovom regióne ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 21.1.2014Zmluva o dielo
 4. 27. január 2014Výzva 30. január 2014 Zabezpečenie aktivity – stretnutie – osvedčené postupy pri certifikácii produktov na projekte „Turizmus v slivkovom regióne“ EKOSLOV CONSULTING, s.r.o. 17.2.2014Zmluva o dielo
 5. 4. február 2014Výzva 7. február 2014 Výroba propagačných materiálov ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 28.2.2014Zmluva o dielo
 6. 5. február 2014Výzva 10. február 2014 Príprava a organizácia úvodného workshopu, pracovných stretnutí a informačno-vzdelávacích podujatí ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 26.2.2014Zmluva o dielo
 7. 17. február 2014Výzva 20. február 2014 Poznaj a propaguj územie, ktorá nás spája – výroba a osadenie drobnej architektúry Balkar, s.r.o. 17.3.2014Zmluva o dielo
 8. 24. február 2014Výzva 27. február 2014 Výroba náučno-dokumentárneho filmu z územia s názvom „Cestou – necestou“ IMAGINE PICTURES, s.r.o. 14.3.2014Zmluva o dielo
 9. 28. február 2014Výzva 3. marec 2014 Zber informácii pre monitoring a hodnotenie pozície Partnerstva Bachureň po implementácii ISRU – „Bachureň – územie, ktoré nás spája“ ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 25.3.2014Zmluva o dielo
 10. 24. marec 2014Výzva 27. marec 2014 Výroba a tlač propagačných materiálov KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV SMREKOVICA-KAMILKY 11.4.2014Zmluva o dielo
 11. 27. marec 2014Výzva 1. apríl 2014 Výroba a dodanie propagačných balíčkov ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 28.4.2014Zmluva o dielo
 12. 23. apríl 2014Výzva 28. apríl 2014 Zabezpečenie služby: Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska – stretnutie členov a pozvaných hostí Ekoslov Consulting, s.r.o. 14.5.2014Zmluva o dielo
13. 1.jún 2015 Výzva 6. jún 2015 Balíček reklamných predmetov (ruksak, termoska, kompas, nôž, baterka, pršiplášť) Sergej Trudič STAMP 16.6.2015 Zmluva o dielo
 14. 17.07.2014Výzva 20.07.2014 „Zabezpečenie služieb na Agrokomplex 2014“ Ekoslov Consulting, s.r.o. 08. 08. 2014Zmluva o dielo
15. 5. august 2014Výzva 8. august 2014 Zber údajov, návrh a grafické spracovanie mapových podkladov a turistickej mapy pre projekt Poznávaj a propaguj územie, ktoré nás spája. ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 25.8.2014Zmluva o dielo
 16. 7. október 2014Výzva 10. október 2014 Tlač PVC informačnej tabule Ján Trudič – PEJTR 21.10.2014Zmluva o dielo
 17. 07.05.2015Výzva  10.05.2015 “Propagačne predmety – čokoláda“  CARLA Slovakia, spol. s.r.o  29.05.2015Zmluva o dielo
 18. 15.05.2015Výzva 18.05.2015 “Spravodaj MAS BACHUREŇ“ ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. 05.06.2015Zmluva o dielo
 19. 15.05.2015Výzva 18.05.2015 Výroba videofilmu IMAGINE PICTURES, s.r.o. 15.06.2015Zmluva o dielo
20. 08. jún 2015 Výzva 5. jún 2015 Poradenstvo pri vypracovaní stratégie CLLD MAS Partnerstvo BACHUREŇ  ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. Zmluva
 21. 03.07.2015Výzva 06.07.015 „Reklamné predmety – tričká, uteráky“ Ekoslov Consulting, s.r.o. 17. 07. 2015Zmluva
22 16.07.2015Výzva 19.07.2015 „Zabezpečenie služieb na Agrokomplex 2015“ Ekoslov Consulting, s.r.o. 03. 08. 2015  Zmluva
23. 24.07.2015Výzva 27.07.2015  Výmena skúsenosti z PRV 2007-2013 a príprava na programové obdobie 2014 -2020 Ekoslov Consulting, s.r.o.  10. 08. 2015Zmluva

 

 

 

Občianske združenie Partnerstvo BACHUREŇ ako verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá v rámci projektu „Manažér MAS pre projekt : Bachureň – územie, ktoré nás spája“ zákazku a to úspešnému uchádzačovi: Božena Cervová, Petöfiho 4537/24, 080 01 Prešov.

 

Kvartálne súhrnné správy

 

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

Zmluva o dielo drobná architektúra

Zmluva o dielo – workshopy a kampane

Zmluva o dielo – bedeker a DVD

Zmluva o dielo – videofilm

Zmluva – Prima banka

 

Objednávka – aktualizácia stratégie CLLD