11. august 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ vyzýva záujemcov o odborné hodnotenie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 o zaslanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov pre opatrenia 4.1, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5. Výzvu na výber odborných hodnotiteľov nájdete v sekcii PRV výzvy 2014-2020, link: https://bachuren.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-prv-2014-2020/

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 18.08.2023.