21. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 24.7.2023 budú vyhlásené výzvy na PRV podopratrenia pre verejný a súkromný sektor:

Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzvy a bližšie informácie nájdete tu: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/.