21.12.2021

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 22.12.2021 bude vyhlásené III. kolo výzvy na podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín uzavretia výzvy: 18.02.2022

Výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/

23. júl 2021

15. jún 2021

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 15.06.2021 bolo vyhlásené III. kolo výzvy na podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Termín uzavretia výzvy: 27.07.2021

Výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/

12. mája 2021

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P755-512-003 – aktivita C2. Predmetom aktualizácie sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum účinnosti aktualizácie: 12.05.2021

Viac informácií k výzve nájdete tu: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

12. mája 2021

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P755-512-002 – aktivita C1. Predmetom aktualizácie sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum účinnosti aktualizácie: 12.05.2021

Viac informácií k výzve nájdete tu: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

12. mája 2021

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P755-511-001 – aktivita A1. Predmetom aktualizácie sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum účinnosti aktualizácie: 12.05.2021

Viac informácií k výzve nájdete tu: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/