21. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 21.07.2023 bude vyhlásená výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín uzavretia výzvy: 21.08.2023

Výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/.