22. júl 2024

Prezentačný videospot o historickej pamiatke Kaštieľ v Hendrichovciach

Link na prezentačný videospot: https://www.youtube.com/watch?v=Ky33yTScJEY

Prezentačný videospot o výsledkoch stratégie CLLD MAS Partnerstvo BACHUREŇ

Link na prezentačné video: https://www.youtube.com/watch?v=4wVh15ipn38

11. august 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ vyzýva záujemcov o odborné hodnotenie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 o zaslanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov pre opatrenia 4.1, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5. Výzvu na výber odborných hodnotiteľov nájdete v sekcii PRV výzvy 2014-2020, link: https://bachuren.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-prv-2014-2020/

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 18.08.2023.

21. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 24.7.2023 budú vyhlásené výzvy na PRV podopratrenia pre verejný a súkromný sektor:

Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzvy a bližšie informácie nájdete tu: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/.

21. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 21.07.2023 bude vyhlásená výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín uzavretia výzvy: 21.08.2023

Výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/.